The correct shapes photo by Iskander Piskunov (@rockafellar) on Unsplash