Monuments in Ghana. photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash