Coastal town photo by Sadik Shahadu (@shahadusadik) on Unsplash