Oslo Opera House photo by Alex Lehner (@alexlehner) on Unsplash