A few of New York’s shorter buildings photo by Artyom Sklyarov (@sklyarov) on Unsplash