Folk photo by Tinus Jr. (@bolangtimur_) on Unsplash