Fortune photo by Stephanie Benamor (@stephbenamor) on Unsplash