Paragliding Snowy Peaks photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash