Shadow & Light photo by Henri Pham (@henrihere) on Unsplash