Tiny yet gigantic photo by Swastik Nath (@swastikprtyu) on Unsplash