Yellowstone-geyser-trees photo by Ashley Knedler (@aknedler) on Unsplash