Charging land photo by Arthur Aldyrkhanov (@aldyrkhanov) on Unsplash