dog sitting on grassy ground
dog sitting on grassy ground