Calmness photo by Tanya Gorodetskaya (@afinya69) on Unsplash