Walking Sanderling photo by Ray Hennessy (@rayhennessy) on Unsplash