Hospital photo by Avel Chuklanov (@chuklanov) on Unsplash