Anatomy model photo by RhondaK Native Florida Folk Artist (@rhondak) on Unsplash