Christmas market photo by Alex Lehner (@alexlehner) on Unsplash