Fishing Boat photo by Sergey Varnachev (@svarnachev) on Unsplash