Singapore at Night photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash