Ray of hope photo by Sheshagiri KM (@sheshagirikm) on Unsplash