Highway to Zadar photo by Jakub David (@jadav) on Unsplash