City photo by Rachel Shover (@rachshov) on Unsplash