Turrell’s House of Light in Niigata Prefecture photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash