Sky, light, water and night HD photo by Elena Ilyinskaya (@elenailyinskaya) on Unsplash