Bird in isolation photo by Phil Botha (@philbotha) on Unsplash