BIRTHDAY photo by SHTTEFAN (@shttefan) on Unsplash