Meditation moment photo by Valentyna Polyakova (@miss_skvo) on Unsplash