Zodiac passing by a small piece of an iceberg photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash