Rain photo by Mihai Razvan (@razvyrazvy2525) on Unsplash