Celebration of Independence photo by Sam Jagoda (@samjagoda7420) on Unsplash