Hills have eyes photo by Nawaraj Khadka (@nawarajj) on Unsplash