Fuzzy guitar player in Gothenburg photo by John Hult (@iamjohnhult) on Unsplash