Inspired by EMP photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash