Braving th British winter photo by Sam Townshend (@stphotography) on Unsplash