Family Picnic photo by John-Mark Kuznietsov (@mrrrk_smith) on Unsplash