Yudanaka Blessing photo by Marty B. (@martylb) on Unsplash