Last Smoke. photo by Shivam Tiwari (@imshivam) on Unsplash