Milky Way at Masinagudi photo by Shashank Acharya (@sheshenk) on Unsplash