Nachi no taki photo by Hiroshi Kishino (@hiro_k) on Unsplash