Foggy day in Brugge photo by Alex Vasey (@avase) on Unsplash