Hazy granite mountains photo by Enya Hodgson (@believenyaself) on Unsplash