Dinner time photo by Rishabh Varshney (@rishabh) on Unsplash