Fruit and Nut Snack photo by Roman Davayposmotrim (@davayposmotrim) on Unsplash