Texture that still alive photo by Bhavyesh Acharya (@bhavyeshacharya) on Unsplash