Slow traffic photo by Alexander Gloeckner (@agloeckner) on Unsplash