The book photo by Ilya Yakover (@ilyayakover) on Unsplash