Symbol photo by Darya Karakulova (@daryadarya) on Unsplash