North Dakota photo by Marlenne Vizcarra (@msviz) on Unsplash