white mountain beside body of water
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

Perito Moreno view

TrackingTrackingTrackingTracking